Mynyddoedd Oman

Mae amodau hinsoddol Oman mor unigryw bod hyn yn gwneud y wlad yn gyffredinol yn y busnes twristiaeth. Gellir ymweld â sawl diben: ymweld â'r fortressau hynafol ar droed y mynyddoedd, i gymryd rhan mewn chwaraeon dŵr ar lannau Cefnfor India. Bydd gan ddysgwyr chwaraeon eithafol ddiddordeb mewn marchogaeth beic quad ar hyd ffordd sarffio neu heicio ym mynyddoedd Oman.

Tarddiad mynyddoedd Oman

Tua 700 miliwn o flynyddoedd yn ôl, roedd holl diriogaeth Penrhyn Arabaidd presennol yn llawer mwy i'r de ac roedd yn un gydag Affrica fodern. Mae'r cyfandir mawr hwn yn cylchdroi yn araf, ac ar ôl ychydig filiwn o flynyddoedd symudodd i'r gogledd, ac wedyn - syrthiodd i'r môr. Yn ddiweddarach cododd o ddyfnder y môr, ond nid yn gyfan gwbl. Roedd ymylon y cyfandir o dan ddŵr: ffurfiwyd y Môr Coch a'r Gwlff Persia fel hyn. Bu'r broses yn para tua 200 miliwn o flynyddoedd. Yn ystod yr amser hwn, tynnodd llosgfynyddoedd o dan y dŵr ffrydiau enfawr o lafa. Felly roedd mynyddoedd carreg Oman - Jabal al-Hajar.

Ble mae mynyddoedd Oman?

Roedd ystod y mynydd Al-Hajar yn ymestyn hanner lleuad am 450 km yng ngogledd-ddwyrain Oman. Ar Benrhyn Arabaidd, mae wedi'i leoli i'r dwyrain o ffin yr Emiradau Arabaidd Unedig gydag Oman a hyd at y Cefnfor India. Mae uchafbwynt y mynydd ar uchder o 3017 m. O arfordir gwlff Oman, mae Al-Hajar wedi'i wahanu gan 50-100 km.

Ecosystem Mynydd Al-Hajar

Er gwaethaf y ffaith bod y mynyddoedd yn meddiannu ardal fechan o Oman (dim ond 15%), maent yn effeithio'n gryf ar ei hinsawdd. Oman yw'r rhan fwyaf o ffynonellau dwr sy'n cael ei lliwio a'i ddarparu gyda rhan o Benrhyn Arabaidd. Mae'r hinsawdd llaith ac oer yn ffurfio'r ecosystem bwysig yn y rhanbarth yn y mynyddoedd. Yn ogystal, Al-Hajar Range yw'r unig un yn y rhanbarth gyda chynefinoedd fflora a ffawna uwchlaw 2 mil metr uwchben lefel y môr. Mae byd planhigion yn amrywiol. Yma, tyfwch goed olewydd, bricyll, pomegranadau, juniper, ac ati. Mae byd yr anifail hefyd yn drawiadol: mae'r fynyddoedd yn byw mewn mynwentydd, fultures, gazelles, leopardiaid, gwahanol rywogaethau o madfallod a geckos.

Mynyddoedd Oman - y lle gorau ar gyfer cerdded

Yn yr ardal hon, mae llawer o lwybrau cerdded eisoes wedi'u gosod am amser hir. Argymhellir cychwyn eich taith drwy'r mynyddoedd o ddinas Nizva . Y cyfnod gorau o ymweliad yw Hydref - Ebrill. Yn y misoedd hyn, y tebygolrwydd lleiaf posibl o ddyddodiad. Mae llwybrau cerdded diddorol yn cael eu gosod ar hyd y gwelyau afon sych ( wadi ), sydd yn y cyfnod sych yn troi i mewn i gwnynau dwfn. Y ffeithiau mwyaf diddorol am y mynyddoedd Al-Hajjar:

 1. Mynyddoedd cerrig Mae'r mynyddfa fwyaf yn ymestyn ar hyd yr arfordir o'r gogledd yng ngogledd Oman i Cape Ras al-Hadd yng nghanol y wlad.
 2. Creigiau du wedi'u gosod. Yr unig le ar y Ddaear lle nad yw unrhyw lystyfiant yn gorchuddio creigres o dan y dŵr sydd wedi codi o'r môr. Mae'r dirgelwch hon o ddiddordeb mawr i ddaearegwyr.
 3. Ardal o benrhyn Musandam . Yma mae'r mynyddoedd yn ymyl y Gwlff Persia ac mae ganddynt siâp rhyfedd iawn. Yn y mannau hyn, maent yn sydyn yn torri i mewn i'r môr, gan ffurfio cysgodfeydd sy'n cael eu torri gan y glannau. Oherwydd y lluniau anhygoel, gelwir y lleoedd hyn yn Arabia Norwy . Mae twristiaid Oman yn hoffi teithio ar gychod pleser.
 4. Llwybr Wadi Samail. Wedi'i leoli 80 km i'r gorllewin o Muscat ac mae'n ffurfio chwistrelliad rhwng Al-Hajjar. Gelwir y rhan ogleddol Al-Hajar al-Gharbi, y rhan ddeheuol yw Al-Hajar al-Sharqi. Diolch i'r darn hon, mae'r arfordir yn gysylltiedig â rhanbarthau mewnol Oman.
 5. Rhan ddwyreiniol Al-Hajar. Yn yr ardal hon, mae uchder 1500 m yn gostwng yn raddol, yn enwedig yn ardal Muscat. Mae dyfodiad pellach o'r uchder yn mynd ar hyd yr arfordir i ddinas Sura .
 6. El-Akhdar. Rhan ganolog ac uchaf mynyddoedd Oman. Mae'r tirluniau hardd mwyaf agored yn mynyddoedd Al-Hajar, o'r enw El-Akhdar neu "mynyddoedd gwyrdd". Yn y rhanbarthau uchaf, mae gwaddodion yn cyrraedd mwy na 300 mm, sy'n ei gwneud hi'n bosibl cymryd rhan mewn agronomeg. Y rhan hon o'r mynyddoedd yw'r mwyaf poblogaidd. Mae pob un o'r llethrau'n cael eu gorchuddio â therasau o gaeau, lle mae popeth yn cael ei dyfu'n ymarferol: o wenith i fricyll, o ŷd i rosod.
 7. Cryniau mynydd. Yn y mynyddoedd Al-Hajjar yw'r pwynt uchaf yn Oman - Ash Sham, neu fynydd yr Haul, uchder mwy na 3 mil metr. Y pwynt ail uchaf o Jabal-Kaur hefyd yw yma, ei uchder yw 2730 m.
 8. Gorges. Mae'r mynyddoedd yn rhannu gorlannau dwfn, wedi'u cloddio gan afonydd-wadi tymhorol. Mae afonydd Rusla yn llifo naill ai tuag at anialwch Rub-al-Khali neu tuag at y môr. Y ceunant mwyaf trawiadol yw Nahr, a leolir yn Jebel Shams. Roedd llawer o dwristiaid wadi Nahr yn cyfateb i'r Great American Canyon.
 9. Lady Dee. Yn 1990, daeth y Dywysoges Diana i'r mannau hyn, a golygwyd yn hardd gan harddwch tirluniau Mynyddoedd El Ahdar. Ar ôl ei hymweliad, gelwir y llwyfan arsylwi lle'r oedd y tywysoges yn cael ei alw'n "Princess Diana's Point".

Ogofâu Al-Hajjar

Roedd effaith hir dŵr a gwyntoedd yn achosi erydiad mynyddoedd Oman. Felly, ffurfiwyd system enfawr o ogofâu mynydd. Ogofau Mynyddoedd Oman:

 1. El Huta yw'r mwyaf hygyrch i dwristiaid, ei hyd yw 2.7 km. Mae wedi'i leoli ger dinas Nizva. Mae El-Huta yn ddiddorol gyda stalagmitau mawr, stalactitau a cholofnau, a ffurfiwyd filiynau o flynyddoedd. Hefyd yn yr ogof mae llyn 800 m o hyd.
 2. Majlis El Jinn yw'r ogof fwyaf yn y byd. Ei maint yw 340x228 m, mae'r uchder yn fwy na 120 m. Fe'i lleolir yng nghanol Ash Sharqiyah. Nid yw teithio arno yn hawdd ac yn gweddu i dwristiaid profiadol.
 3. Hoshilat-Makandeli - mae'r ogof fwyaf enwog yn y mynyddoedd dwyreiniol. Gelwir yr efenfa hefyd yn Mejlis-al-Jinn, sy'n golygu "Jinn Council."
 4. Mae Magarat-Khoti a Magarat-Araki wedi'u lleoli yn y mynyddoedd gorllewinol.
 5. De Ddofar. Lleolir yr ogofâu mwyaf trawiadol o Wadi Darbat yn ardal Thiuy-in-Teyr.
 6. Dinas Salalah . Yn ei chyffiniau mae yna lawer o ogofâu. Y rhai a ymwelwyd fwyaf yw: Cymerwch, Razzat, El-Merneif ac Etteyn.

Gwyliau ym mynyddoedd Oman

Mae llawer o dwristiaid yn hoffi teithio'n annibynnol, mae Oman am deithio gyda babell yn cyd-fynd yn berffaith. Yn ogystal â rhyddid dewis a phreifatrwydd, cewch gyfle gwych i weld y lleoedd mwyaf diddorol. Ar yr un pryd, mewn radiws o lawer o gilometrau ni fyddwch chi'n gweld un person. Y ddau opsiwn mwyaf poblogaidd ar gyfer gorffwys annibynnol ym mynyddoedd Oman:

 1. Dros nos yn y mynyddoedd Oman. Gellir gosod pabell mewn unrhyw le, heblaw am diroedd preifat. Mae'n well cymryd llosgydd nwy, bwrdd a chadeiriau, gril bar. Gellir prynu hyn i gyd mewn archfarchnadoedd am ychydig o arian. Ar gyfer taith o'r fath, mae twristiaid yn llogi car , fel arfer SUV.
 2. Safari Jeep. Bydd ffrindiau o ralïau modur yn gwerthfawrogi saffari ar jeep ar y wadi harddwch harddog o dan y palmwydd. Mae mynyddoedd Oman yn cael eu creu ar gyfer anturiaethau cyffrous sy'n ail yn nofio yn y llynnoedd oer. Mae hefyd yn ddiddorol i deithio ar hyd y ffyrdd sy'n arwain ar hyd y pentrefi mynydd, sydd wedi'u hamgylchynu gan derasau gwyrdd.